Προτυπα

Ακολουθούμε τα εξής πρότυπα

 

 

 

ANSI/NETA MTS-2011

Standard For Maintenance Testing Specifications For Electrical Power Equipment And Systems - American National Standard

 

 

NFPA 70B-2006

Recommended Practice For Electrical Equipment Maintenance - American National Standard

 

 

ΕΛΟΤ HD 384

Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 

 

ISO 18434-1

Condition Monitoring And Diagnostics Of Machines – Thermography

 

 

 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

  • την προδιαγραφή του υλικού
  • τις συνθήκες λειτουργίας
  • και το ιστορικό συντήρησης.